Allmänna villkor för advokatbolaget Pargéus & Karström

1 Allmänt om uppdraget

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för rådgivning och andra tjänster som Advokatbolaget Pargéus & Karström och samarbetande bolag och advokater, (Advokatbolaget) tillhandahåller sina klienter.

1.2 För Advokatbolagets rådgivning och tjänster gäller i första hand Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed och därefter dessa villkor. Flera ombud kan, utifrån uppdragets karaktär, komma att arbeta i varje enskilt uppdrag. Som ombud räknas både advokater och biträdande jurister.

1.3 Advokatbolaget är inte skyldigt att påbörja uppdraget innan skriftlig fullmakt kommit Advokatbolaget tillhanda. För juridisk person gäller att fullmakten ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om så begärs ska klienten bifoga aktuellt registreringsbevis med fullmakten. Advokatbolaget är inte heller skyldigt att påbörja uppdraget innan begärt förskott, enligt punkten 4.2 nedan, har inkommit på Advokatbolagets klientmedelskonto.

1.4 Advokatbolaget är inte heller skyldigt att påbörja uppdraget före det att kontroll av intressekonflikter (jävskontroll) utförts enligt vägledande regler om god advokatsed. Om intressekonflikt föreligger är Advokatbolaget förhindrat att företräda klienten i det specifika fallet, även om Advokatbolaget utfört uppdrag åt samma klient tidigare.

1.5 Eventuell upphovsrätt till ombudets arbetsresultat och råd tillhör Advokatbolaget. Klienten har rätt att använda arbetsresultat och råd för avsett ändamål i det specifika ärendet. Arbetsresultat och/eller råd får dock inte spridas eller användas för annat ändamål eller i annat ärende.

2 Identifiering och jävskontroll

2.1 Enligt lag är Advokatbolaget skyldigt att i vissa fall kontrollera klientens identitet och ägandeförhållanden, samt informera oss om art och syfte med ärendet. Advokatbolaget kan därför komma att be klient, eller annan person som för klientens räkning involveras i uppdraget, att uppvisa giltig identitetshandling.

2.2 Ombudet ska enligt de vägledande reglerna om god advokatsed utföra jävskontroll när denne åtar sig nya ärenden. Föreligger jäv har ombudet en skyldighet att frånträda uppdraget. Ombudet behöver inte ange skäl till varför det inte anta ett uppdrag. Föreligger jäv för ombudet omfattar det hela Advokatbolaget.

2.3 Advokatbolaget kan genom lag vara skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller om finansiering av terrorverksamhet. Vid sådant förhållande kommer klienten inte att underrättas ifall misstankar finns eller ifall anmälan gjorts. Advokatbolaget kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada som klienten lider till följd av sådan anmälan.

3 Tystnadsplikt och sekretess

3.1 Enligt vägledande regler om god advokatsed omfattas samtliga anställda på Advokatbolaget av advokatsekretess. Detta avser all information som anförtros Advokatbolaget inom ramen för uppdraget, och som byrån i samband därmed fått kännedom om.

3.2 Undantag från tystnadsplikten görs endast om klienten samtyckt därtill eller där laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger. Undantag gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att ombudet ska kunna värja sig mot klander från klientens sida eller för att hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget.

4 Arvoden och betalning

4.1 Arvodet ska överensstämma med god advokatsed och beräknas efter flera faktorer såsom uppdragets art, omfattning och betydelse, den tid som lagts ned på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. I normalfallet debiteras ett timarvode i enlighet med Advokatbolagets vid var tid gällande timarvodeslista. Arvode och utlägg faktureras löpande genom delfakturering eller fakturering a conto. Fakturering sker månadsvis eller, efter särskild överenskommelse, med längre tidsintervall. När uppdraget slutförts redovisas nedlagt arbete i samband med slutfaktura, jämte avräkning för förskott och eventuella delbetalningar.

4.2 Advokatbolaget har rätt att begära förskott på arvode och annan ersättning (t.ex. ersättning för utlägg) för uppdraget. Förskott utgör klientmedel till dess avräkning har skett. Advokatbolaget kan välja att redovisa förskottet först efter det att uppdraget slutförts, eller att avräkna det från löpande fakturering. Förskott betalas vid anmodan in på Advokatbolagets klientmedelskonto, bankgiro 5097-7685. Inbetalas inte begärt förskott får Advokatbolaget upphöra med vidare arbete för klienten till dess förskottet har inbetalats. Advokatbolaget äger i sådant fall också rätt att frånträda uppdraget.

4.3 Advokatbolaget förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på klient innan uppdraget accepteras. Advokatbolaget kan även komma att ta kreditupplysning sedan uppdraget påbörjats. En administrativ kostnad om 500 SEK debiteras alla nya klienter. Advokatbolagets timarvode justeras årligen per 1 januari. Moms tillkommer på Advokatbolagets tjänster.

4.4 Betalning av faktura ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum, om inte annat anges i fakturan. För utlägg som fakturerats separat är betalningstiden dock alltid 10 dagar efter fakturadatum. Uteblir betalning utgår dröjsmålsränta med vid var tid gällande referensränta, med ett tillägg om åtta procentenheter från förfallodag till dess full betalning sker. Sker inte betalning i tid får Advokatbolaget upphöra med allt arbete för klienten till dess full betalning har skett. Advokatbolaget äger i sådant fall också rätt att frånträda uppdraget.

5 Rättsskydd och allmän rättshjälp

5.1 Har klienten rättsskyddsförsäkring kan klienten under vissa förutsättningar, och i viss utsträckning, få ersättning från försäkringen för ombudsarvode och andra kostnader. Försäkringsersättningen begränsas vanligen på olika sätt, t.ex. genom självrisk, arvodets storlek per timme, totalt arvode, vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader.

5.2 Advokatbolaget är inte bundet av de ersättningsregler som gäller för rättsskyddsförsäkringen, och klienten är betalningsansvarig för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Advokatbolaget har även rätt att begära förskott och annan ersättning för uppdraget av klienten, även om rättsskyddsförsäkring eller liknande nyttjas. Advokatbolagets villkor för löpande fakturering enligt ovan gäller även i de fall klienten kan nyttja sin rättsskyddsförsäkring.

5.3 Privatperson som anlitar Advokatbolaget kan i vissa fall ha rätt till allmän rättshjälp. För det fall allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för arvodet. För allmän rättshjälp gäller rättshjälplagslagen (SFS 1996:1619).

6 Ansvar m.m.

6.1 Advokatbolaget omfattas av Advokatsamfundets obligatoriska försäkringsprogram, där bland annat en ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada ingår. Ansvar för skada omfattar inte utebliven produktion, utebliven vinst, eller annan indirekt skada. Advokatbolagets ansvar för skada begränsas till utfallande försäkringsbelopp.

6.2 Advokatbolagets rådgivning omfattar inte redovisnings- eller affärsmässiga konsekvenser av olika beslut eller transaktioner. Rådgivningen omfattar inte heller skatterådgivning eller finansiell rådgivning, om inte annat särskilt avtalats skriftligt.

6.3 Är klienten missnöjd med det sätt ombudet utfört uppdraget ska klienten i första hand kontakta ombudet för att diskutera frågan och försöka nå en lösning i samförstånd.

6.4 För privatperson gäller att tvist mellan denne och ombud angående uppdrag, i första hand ska prövas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd:

Box 27321 102 54 STOCKHOLM
tel. 08-459 03 00,
e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

7 GDPR och behandling av personuppgifter

7.1 Se följande sida för mer information om hur Advokatbolaget Pargéus & Karström behandlar personuppgifter.

Kontakta oss


060 - 12 88 20

vardagar 09.00 - 15.00

lunchstängt 12.00 - 13.00

Storgatan 54B
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Box 1037
851 11 Sundsvall

Tillbaka till startisdan
Kontakta oss